Thai houses in different regions

บ้านทรงไทยประยุกต์ ตามสไตล์ท้องถิ่น

บ้านทรงไทยประยุกต์ เพื่อสบายต่อการเดินทาง เดินทางทางทะเลรวมทั้งการดำรงชีพทำการเพาะปลูก ตัวบ้านก็เลยถูกดีไซน์ให้ชูใต้ถุนสูง ซึ่งนอกจากจะช่วยเรื่องคุ้มครองปกป้อง น้ำหลากในช่วงฤดูน้ำหลากแล้ว ใต้ถุนบ้านที่โล่งจะสามารถช่วยในการปรับลมพัดผ่านรุ่งโรจน์